Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“ShaveSavings.com”: de onderneming die onder de handelsnaam "ShaveSavings", is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 24467609;
"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 d van deze Voorwaarden.
"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen ShaveSavings.com en u binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.
“Afnemer”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ShaveSavings.com in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
“Order” of “bestelling”: iedere opdracht van Afnemer aan ShaveSavings.com.
“Overeenkomst”: iedere overeenkomst die tussen ShaveSavings.com en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
“Bericht”: iedere mogelijke kennisgeving van ShaveSavings.com aan Afnemer, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
“Schriftelijk”:via fax,brief of e-mail.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website www.shavesavings.com gesloten worden en waarbij ShaveSavings.com partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing.Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en ShaveSavings.com middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door ShaveSavings.com worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ShaveSavings.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ShaveSavings.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 ShaveSavings.com heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.  ShaveSavings.com kan u over wijzigingen van voorwaarden, zoals het spaarsysteem, informeren middels een bericht.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van ShaveSavings.com zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien ShaveSavings.com de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een gewijzigde uitspraak van de rechter, zullen zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan ShaveSavings.com te melden.
3.2 De overeenkomst tussen ShaveSavings.com en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van ShaveSavings.com middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van ShaveSavings.com;
b) hierna u bevestigd heeft dat de door u verstrekte gegevens juist zijn door op de website van ShaveSavings.com op 'Plaats uw bestelling" te klikken,
(c) vervolgens een geslaagde betaling heeft voldaan.
(d) hierop van ShaveSavings.com op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat ShaveSavings.com uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging").
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten.
(b) de prijs van het product.
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer.
(d) de leveringstermijn van het product.
(e) het referentienummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres en telefoonnummer van ShaveSavings.com , waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 Shavesavings.com behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder afwijkende voorwaarden.U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
Indien ShaveSavings.com uw bestelling om welke reden dan ook weigerd, zal er na de “Ontvangstbevestiging” een “Bestelweigering” verstuurd worden.
In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. Evt. reeds betaalde gelden zullen binnen 14 dagen teruggestort worden.
3.5 De overeenkomst bevat alle tussen u en ShaveSavings.com gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en ShaveSavings.com.
3.6 De administratie van ShaveSavings.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan ShaveSavings.com verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ShaveSavings.com verrichtte leveringen. ShaveSavings.com erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN
4.1.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in Berichten, zijn alle prijzen voor de aangeboden zaken in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) .
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Shavesavings.com. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ShaveSavings.com kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en ShaveSavings.com. De door ShaveSavings.com opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door ShaveSavings.com overschreden wordt, zal ShaveSavings.com u hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met ShaveSavings.com te ontbinden, door dit schriftelijk aan ShaveSavings.com te melden.
5.3 Shavesavings.com heeft ten alle tijden het recht in gedeelten af te leveren, zolang dit maar binnen het overeengekomen leveringstermijn blijft.

6 ONTVANGST
De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadigingen/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit direct middels een e-mail aan ShaveSavings.com gemeld te worden bij retour@shavesavings.com.Alleen klachten die binnen komen via e-mail worden in behandeling genomen.

7. RETOURZENDINGEN
7.1 Retourzendingen bij verandering van gedachte:
U kunt binnen 14 dagen na ontvangst uw bestelling retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Bij het retourneren van een bestelling geldt echter nadrukkelijk de artikelen in ongeschonden staat bij ShaveSavings.com worden afgeleverd wilt u het volledige bedrag terug krijgen. Waardevermindering kan anders van kracht zijn. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Bij bepaalde artikelen waarvan de gesealde verpakking is verbroken kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen i.v.m. hygiëne en de betaling niet ongedaan maken.
7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per e-mail aan retour@shavesavings.com te melden. U krijgt dan een Retour Autorisatienummer toegewezen. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar ShaveSavings.com.
7.3 Retourzending bij een fout van onze kant:
ShaveSavings.com zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt ShaveSavings.com zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
7.4 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.3 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per e-mail aan retour@shavesavings.com te melden.
U krijgt dan een RAnummer toegewezen.
U dient het product wel onmiddellijk terug te sturen naar ShaveSavings.com.

8. TERUGBETALINGEN
8.1 De betalingen die u reeds heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met ShaveSavings.com ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal ShaveSavings.com binnen 14 dagen na uw melding aan ShaveSavings.com het door u geretourneerde product aan u terugbetalen indien het retour in het bezit is.
8.2 ShaveSavings.com behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van ShaveSavings.com of de leverancier van het product) is beschadigd.
8.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ShaveSavings.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal ShaveSavings.com u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. ShaveSavings.com heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade, alsmede de volledige verzendkosten, van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

9.INCASSO
De betaling dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn.Mocht het onverhoopt zo zijn
dat u in gebreke blijft betreffende betalingen, dan zijn alle kosten hieruit voortvloeiend voor uw rekening.
Dit betreft de kosten voor aanmaningen en de deurwaarder en een toeslag voor renteverlies.
Dit laatste is de wettelijke rente + de huidige rente die de Europese Bank rekent.
Bij betalingsachterstand treedt de boeterente automatisch in werking.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van ShaveSavings.com tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen,alsmede ter zake van vorderingen wegens
het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
Het risico ter zake van het geleverde gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 ShaveSavings.com is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ShaveSavings.com. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 ShaveSavings.com is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan ShaveSavings.com toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan
de dekking van de door ShaveSavings.com afgesloten verzekering.
11.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door ShaveSavings.com geleverde goederen, is ShaveSavings.com niet aansprakelijk.
11.4 De afnemer vrijwaart ShaveSavings.com en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door ShaveSavings.com geleverde.

12. OVERMACHT
Indien ShaveSavings.com door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is ShaveSavings.com gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
ShaveSavings.com zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

13. KLACHTEN
13.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ShaveSavings.com serieus in behandeling worden genomen.
13.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij service@shavesavings.com
13.3 ShaveSavings.com zal de klacht binnen 7 dagen proberen op te lossen.
ShaveSavings.com zal u hierover schriftelijk berichten.
13.4 Al bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht. Sinds 15 Februari 2016 is het voor consumenten in de EU zelfs mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr 

14. PRIVACY & SECURITY
14.1 ShaveSavings.com zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of wanneer u registreert.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door ShaveSavings.com kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen.
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien en muteren op de website na inloggen met uw inloggegevens.
ShaveSavings.com vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd.
ShaveSavings.com kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade voortvloeiende uit lekkage of diefstal van onze klantgegevens.
14.2 Voor de Online betalingen hebben wij een overeenkomst met de Payment Service Provider: MultiSafePay welke garant staat voor een hoge mate van veiligheid en optimaal betaalgemak. Zij maken gebruik van Secure Socket Layers (SSL),een geavanceerd beveiligingssysteem voor internet, om uw gegevens te beschermen. Om de veiligheid van het bestelproces te garanderen, worden alle gegevens - inclusief naam, adres en creditcard - gecodeerd opgeslagen op deze Secure Server.De aansprakelijkheid voor schade die onstaat bij MultiSafePay verleggen wij ook nadrukkelijk naar MultiSafePay.

15. KLANTENSERVICE
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
service@shavesavings.com

16. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
16.1 Op alle overeenkomsten gesloten met ShaveSavings.com is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en ShaveSavings.com naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en ShaveSavings.com, kunt u ShaveSavings.com verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.
16.3 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

© 2005 - 2024 ShaveSavings.com Genoemde handelsmerken, merknamen en gedeeltelijke artikelinformatie zijn eigendom van de respectievelijke houders van de rechten.

Terug naar boven